Kako so reforme po letu 2008 vplivale na trg muni obveznic?

Globalnofinančnihkriza leta 2008 je privedla do daljnosežnih sprememb v finančni ureditvi.Prispevki, predstavljeni na Občinska finančna konferenca 2020 raziskati dva vidikavpliva teh sprememb na trg občinskih obveznic.

londonski datum in ura

Leta 2016 je Komisija za vrednostne papirjeizvajalvrsto reformzasnovan tako, da zmanjša tveganje za teksna vzajemnih skladih denarnega trga (MMF), kot so titozgodila med finančno krizo.Novi predpisi so zahtevali, da sredstva, ki jih imajo institucionalni vlagatelji, sprejmejo spremenljivo neto vrednost sredstev (NAV) namesto ohranjanja fiksne ČVS v višini 1 USD na delnico, meddrugostvari.Ta reforma je vplivala na občinske SDT, oproščene davka, ki so bili ključni vir financiranja za državne in lokalne vlade, saj so imeli več kot 200 milijard dolarjev dolga občinske vlade.

Chuck Boyer in Kelly Posenauod Univerza v ChicaguBoothova poslovna šolanajtitoreforma je privedla do dramatičnega zmanjšanja povpraševanja po sredstvih, ki so oproščena davka. Po drugi strani padavka oproščeni deleži občinskega dolga so se zmanjšaliz 225 milijard dolarjev konec leta 2015 na manj kot 125 milijard dolarjev ob koncu leta 2016.Avtorji to kažejovskočipovpraševanje je bilo povezano s povečanjem stroškov kratkoročnega zadolževanja. onitudiopazovati avečjipovečanje kratkoročnih obrestnih mer za zadolževanje občinz večjim deležem zadolževanjaod institucionalnih skladov. Pomembno je, da je bila reforma usmerjena predvsem v institucionalna sredstva, te občineso bili bolj izpostavljeni šoku povpraševanja. Poleg tega je reforma najbolj prizadela manjše izdajatelje in sektorje. Avtorji ugotavljajo, da lahko kakršna koli politika, ki lahko zmanjša privlačnost skladov, ki imajo davčno oproščen občinski dolg, povzroči zmanjšanje posojil občinam in posledično višje stroške zadolževanja.

V drugi spremembi po krizi,Baselski odbor za bančni nadzorzahtevala, da banke vzdržujejo minimalni količnik kritja likvidnosti (LCR) na podlagi količine visokokakovostnih likvidnih sredstev (HQLA) v njihovih bilancah stanja-v bistvu dovolj likvidnosti za 30 dni stresa.Sprva so se ameriški regulatorji odločili, da se občinske obveznice ne bodo štele za HQLA.BAking regulatorji so sprva postavili pod vprašaj likvidnost občinskih obveznic inodločili, da jih ne bodo razvrstili kot HQLA.TheUpravni odbor zveznih rezervenostranskoleto pozneje to odločitev razveljavil indovoljenosplošne obveznice občinskih obveznic(jaz.e. obveznice, podprte s polno vero in kreditom izdajatelja)obravnavati kotHQLA, vendar neprihodkovobveznice(jazt.j. obveznice, podprte s posebnim tokom prihodkov).

kateri datum je pomlad

To ugotavlja Jacob Ott z Univerze v Minnesotispremenilo to pravilopomembne učinke na trge občinskih obveznic.Vključno zsplošne obveznicesaj je HQLA pripeljala do anpovečanje povpraševanja bank po teh obveznicah.To je privedlo do zmanjšanjapribližno 5 bazičnih točkv razponu med pridelki nasplošne obvezniceindohodkovne obveznice.Čeprav se to zmanjšanje morda zdi majhno,Ott poudarja, da od povprečnega razpona donosav njegovem vzorcu je 25 bazičnih točk,ta rezultat je ekonomsko pomemben.Pomembno je, da he ne najde dokazov, da bi to zmanjšanje donosov odražalo spremembo tveganja. Namesto tega so občine, ki lahko izdajo obe vrsti obveznic, po spremembi pravila izdale večji delež obveznic splošne obveznosti. Avtor ugotavlja, da razvrščanje občinskih obveznic s splošnimi obveznostmi kot visokokakovostnih likvidnih sredstev v regulativnem obračunu koeficienta likvidnostnega kritja ima učinek prelivanja, saj vpliva na cene in obnašanje občinskega trga..Opomba urednika:

Ti dokumenti so bili pripravljeni za Občinska finančna konferenca 2020 13. in 14. julija 2020 konferenca je sodelovanje Brookings Institutiona Hutchinsov center za fiskalno in monetarno politiko , Mednarodna poslovna šola Brandeis Rosenbergov inštitut za javne finance , univerza Washington v St. Louisu Bil sem v poslovni šoli in Univerze v Chicagu Harrisov inštitut za javno politiko . Njegov cilj je združiti akademike, praktike, izdajatelje in regulatorje, da bi razpravljali o nedavnih raziskavah o občinski kapitalski trgi ter državna in lokalna fiskalna vprašanja.